Christian Michelsen

Politikereer jo folkevalgte mennesker som skal representere flertallet i befolkningen.Men det er ikke ofte at de beslutninger, avtaler og vedtak de gjør faller i godjord hos befolkningen. Intrigene og maktkampen som foregår i regjering ogstortingskorridorene har ikke noe med hva folket har valgt de frem til.

Christian Michelsen

Selvde minste partiene har fått for mye makt over det egentlige flertallet. Men vihar da noen flinke og dyktige politikere som arbeider for at befolkningen skalfå det best mulig.  Enav disse er Christian Michelsen, han sto bak unionsoppløsningen i fra Sverige i1905. Med seg hadde han flere gode politikere som sammen klarte den tunge ogvanskelige oppgaven og gjøre Norge fritt igjen. Hansfulle navn var Peder Christian Hersleb Kjerschow Michelsen og han komopprinnelig i fra Bergen. Han vokste opp i ett kjøpmanns hjem og var den eldsteav fem barn, hans far var kjøpmannen Jacob Andreas Michelsen. Hanstartet med sin utdannelse i Bergen og flyttet så til Oslo for å fortsette påskolen der. Når han så var ferdig med skolegangen returnerte han til hjembyenhvor han fikk jobb som overretts sakfører.  Menhan hadde større ambisjoner en dette, hans største ønske var og bli politiker.Han valgte og først bli økonomisk uavhengig før han startet med politikken for fult. Han opprettet da selskapet Chr Michelsen & Co, ett rederi som han startet da ibegynnelsen på 1880 tallet.

Nårså rederiet hadde etablert seg godt startet han med å involvere seg i detpolitiske livet i Bergen, han var innom flere partier i karrieren men detførste partiet han valgte ble Venstre. Ikke hans første ønske ettersom han varmere konservativ innstilt. Menhan fikk ett ben innenfor politikken og det var det avgjørende for han. Hangjorde ganske raskt karriere og gikk inn i bystyret i Bergen og ble varamanntil stortinget. Her gjorde han seg godt bemerket når unions politikken startetog ble da en fast representant på stortinget. Herbisto han med og roe ned den opphetede situasjonen rundt unions politikken, detvar mange politikere som var både for og imot unionen og ordbruken kunne nokbli noe ufin innimellom.

Samlingspartiet

Samlingspartiet

Selvom han satt på stortinget var han også aktiv innen politikken i hjembyen, herstartet han så ett eget parti som han kalte Bergens Liberale Vælgersforeningsom på folkemunne ble kalt Samlingspartiet.  Hangikk inn i Francis Hagerups andre regjering på samme tid, det var da devirkelige harde forhandlingene og avtalene for å løsrive seg i fra Sverigestartet. Menuenigheten var for stor innen regjeringen, dette medførte til at både Michelsenog Hagerup søkte avskjed. Resten av regjeringen fulgte så etter dagen derpå. Dable Michelsenbedt om å danne en ny regjering og klarte å samle en samlingsregjering. Detvar da spillet og prosessen med å løsrive seg startet for fult, det var etthøyt politisk spill med flere utfall som var mulige. Menhan klarte jobben med glans og Norge var igjen ett fritt land.