Krigsårene

Ansvaretvåre politikere har er og ivareta landet og folkets interesser og gjøre detbest mulige ut av landets interesser. Dette gjelder både i freds tid og isituasjoner med konflikter med andre land. Situasjonen under konflikter somkrig kan være svært krevende for både folket og politikerne som skal prøve ågjøre det beste de kan for alle.

Norgesregjering under andre verdenskrig flyktet over til England sammen medkongefamilien for å styrte landet derifra.

Starten på krigen

Starten på krigen

Norgesstatsminister på den tiden var JohanNygaardsvold, han ledet en regjering som besto av arbeiderpartiet ogbondepartiet. Denne samlings regjeringen hadde kommet i sammen på grunn av atarbeiderpartiet ikke klarte å danne en regjering alene i 1933. Det ble da gjortet såkalt kriseforlik sånn. at de kunne danne en regjering. Regjeringenble tatt skikkelig på senga da de Tyske styrkene kom innover i Oslofjorden,selv om de hadde fått melding i fra den norske diplomaten Arne Scheel om at ettangrep snart ville finne sted. Dakan man vel egentlig kalle disse politikerne på den tiden for å være utrolignaive, muligens de mente at dette vil aldri hende. Men dessverre var det ettfaktum at de Tyske styrkene rullet inn over landet. Tysklandsendte ett ultimatum om total overgivelse, noe regjeringen ikke gjorde. Deflyktet sammen med kongefamilien innover i landet og stortinget samlet seg for åvurdere motangrep eller forhandle med de Tyske myndighetene. Situasjonenendret seg drastisk denne kvelden, Quisling annonserte at han hadde dannet enny regjering og han krevde at kongen og stortinget godtok denne. Noe deselvfølgelig ikke gjorde, dette medførte da til at Norge var i krig motTyskland.

DeNorske styrkene kjempet tappert mot overmakten i ett par måneder, da besluttetde at regjeringen og kongen skulle flykte over til England for og fortsettesitt arbeid med å frigjøre Norge igjen. Manklarte nesten å overvinne Tyskerne oppe i nord, vi fikk god hjelp av Polske,Engelske og Franske styrker som hjalp oss betydelig i kampen. Mendessverre angrep Tyskland også Frankrike på denne tiden og de Franske styrkeneble sendt hjem for og kjempe der. Det var da regjeringen valgte å starteflukten. Itiden som fulgte hadde Norge egentlig to regjeringer, Quislings regjering iNorge og Nygaardsvolds regjering som satt i London. Det var nok ikke lett ogdrive med politisk arbeid for landet når man er så langt unna.

Krigen

Krigen

Noeav det første Nygaardsvolds regjering gjorde da de kom til England var og samlealle de Norske skipene i handelsflåten under kommandoen Nortraship Marinen.Disse skipene ble en enorm viktig brikke i krigen mot Tyskland og sto forutrolig mange farefulle oppdrag. Norgesflyvåpen ble også etablert i en brigade oppe i Skottland hvor de trente sammenmed Skottene og tok oppdrag sammen med dem. Detgjaldt og være forberedt når tiden kom til å sette inn full styrke mot Tyskernei Norge. Samtidigså startet motstands grupper i Norge med å gjøre det vanskelig for de Tyskeokkupantene. Noe de klarte ganske bra.