Mer rundt Unionsoppløsningen

Politikkog det politiske spillet rundt dette temaet er et yndet samtale emne blantveldig mange mennesker. Intrigene og de små klikkene innen politikken kan gjøremere skade enn nytte for seg når det gjelder og gjøre det beste forbefolkningen.

Men for mange politikere er det kun makt som teller og spilletblir stadig mere skittent innen disse som skal styre våre land, det er ikkebare i Norge det foregår mye rart på bakrommene.

Danmark

Danmark

Unionen med Danmark var nok lettereog komme seg ut av for våres del, for det sterkeste båndet vi hadde var detkulturelle og ikke det politiske. Det så man i ettertid da det kulturellefortsatte sin påvirkning lenge etter at den politiske prosessen var over. Detvar mange som hadde tatt en høyere utdanning nettopp i fra Danmark, og haddeingen problemer med å benytte den utdanningen også i Norge. DeNorske forfatterne ga fortsatt ut sine verk på Dansk. Og  selv om Norge hadde fått sitt eget universitetså tok det lang tid før trenden gikk mere og mere over til at det kulturellemiljøet gikk over til å bruke Norsk.

Sverige

 Etteromtrent 100 år under det Svenske styret vedtok stortinget av unionen var over i1905.Dettelikte jo selvfølgelig ikke den Svenske kongen eller det Svenske folket, menetter noen måneder innså dem at det var ingen vei tilbake og kongen sa ifra segtronen i Norge. Prosessenbak oppløsningen hadde pågått lenge, arbeidet med den endelige hadde ikke vertlett. Alt dette skjedde i det skjulte for at Svenskene ikke skulle skjønne hvasom foregikk. NårNorges statsminister under tiden 1905 til 1907, som da var ChristianMichelsen, engasjerte seg fullt ut i saken ble det fart på sakene.

Hanhadde vært stortings representant i flere ganger og nå utarbeidet han en etteget konsulatvesen som han fikk igjennom på stortinget. Menden Svenske kongen godtok ikke dette, noe som medførte til at regjeringen gikkav. Det var da Michelsen lagde det kjente 7 juni vedtaket som kort forklart atnår den Svenske kongen ikke klarte å danne en Norsk regjering sluttet hans oppgaveom å være Norges Konge. Hanerklærte da at unionen med Sverige opphørte på grunn av dette, på denne måtenble det jo Svenskenes egen skyld at unionen ble oppløst. DenSvenske regjering og konge hadde skjønt at en løsrivelse var underveis, mendenne måten det ble gjort på falt ikke i god jord hos Svenskene. Tidensom fulgte var ikke lett for de Norske politikerne, forhandlingene med Sverigeble lange og ofte konfliktfylte. Sverige stilte mange harde krav og betingelserfor at unionen skulle oppløses fult ut. Mendet gikk da heldigvis greit til slutt, avtalen ble signert og en væpnetkonflikt var blitt unngått. Det var noe begge parter ikke ønsket for det haddeikke gagnet noen av dem med en krig gående. Nårman i dag sitter og leser om disse prosedyrene som pågikk den gangen blir denofte omtalt som et mesterstykke innen det politiske og diplomatiske spillet.