Politikk

Politikk er ikke enkelt og forstå seg på, endringer og nye retningslinjer kommer stadig så man vet ikke egentlig hva som foregår mange ganger.

Det at mannen i gata ikke skjønner det er det mange som vet, men det er jo faktisk mange av våre politikere som heller ikke skjønner og forstår hva som skjer. Lett er det ikke når samarbeid mellom partiene og splittelser igjen er en stadig gjenganger innen politikken.

Det politiske systemet

Vi har det som kalles et konstitusjonelt monarki, representativt parlamentarisk demokrati og vi er en retts stat.Konstitusjonelt monarki er når man har en monark som statsoverhode, enten det er nedarvet eller blitt valgt inn som monark.

Det som er mest vanlig med konstitusjonelt monarki er at det kombineres med representativt demokrati. Da styres landet av statsministeren selv om kongen eller dronningen regnes som statsoverhode. I gamle dager var det også noe som het absolutt monarki, da var det kongen som selv styrte landet uten at noen kunne motsette seg hans ordre.

Rettsstat

Når man kan kaller seg en rettsstat er forholdet mellom de statsorganer som er høyest regulert gjennom rettsregler.Statens indre maktutøvelse må være styrt av rettsreglene og det må finnes rettsregler som behandler tvister imellom borgere. Ett ganske vanskelig system og sette seg inn i dette, noe av det samme som går igjen innen det politiske spillet. Da vi fikk den nye grunnloven i 1814 fikk rettsstaten fotfeste i Norge og da var det embetsmennene styrte det Norske statsapparatet. Dette varte frem til 1884 når parlamentarismen ble innført. Det som er det sikreste vernet en borger har er rettssikkerheten, den beskytter borgerne og sørger for at man får det man har krav og rettigheter til i samfunnet.

Departementene

Det er når man går til valg man håper på at den man stemmer på kommer høyt opp på resultatlisten, dette påvirker igjen valgene av departements ledere.Statsrådene blir derimot stadig skiftet ut av ulike grunner, selv om den samme regjeringen fortsatt sitter. Vi har sett en god del av det i den nyere tid at når opposisjons partiene leverer inn mistillitsforslag.  Det betyr at noen av gruppene eller partiene ikke lengre har tillitt til en person eller styre.Går forslaget igjennom må man forlate sin stilling.Vi har i dag 15 forskjellige departementer i Norge pluss statsministerens kontor. Alle disse departementene har igjen underliggende virksomheter de må styre, så er har statsråden mange områder man må forholde seg til.

Departementene

Stortingsvalg

Stortingsvalget i fra 1814 og frem til 1905 var ulik dagens ordning, velgerne stemte da på sine valgmenn som igjen samles og valgte sine distrikters ledere.Dette systemet ble brukt da det ikke fantes noen politiske partier enda. I dag er det stortingsvalg hvert fjerde år og det skal velges 169 representanter som da skal sitte i stortinget.

Stortingsrepresentantene som velges komme i fra hele landet og i de distriktene som har flest innbyggere får flere representanter en de som har lite innbyggere. I stortings valget kan alle som har fylt 18 år eller gjør det i valgåret stemme.